algemene voorwaarden

1. Aanmelding en plaatsing

Meld je aan via het contact formulier op de website. In overleg met de docent wordt gekeken, al dan niet na een proefles, of plaatsing mogelijk is. Bij plaatsing wordt vervolgens een lesovereenkomst getekend en is de aanmelding een feit.

1.2 Wachtlijst. Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, komen op een wachtlijst te staan. Indien in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende leerling door Soundxpression benaderd.

2. Betaling lesgeld Jaarcursussen en 10- lessenkaarten

Jaarcursussen kunnen ineens worden voldaan of d.m.v. (automatische) overboeking in termijnen zoals overeengekomen in de lesovereenkomst. Het lesgeld dient vooraf aan het cursusjaar of de gestelde termijn te worden voldaan. Korte cursussen (10 lessenkaart) dienen ineens vooraf te worden voldaan.

3. Betalingsverplichting

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Soundxpression zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

4. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar

Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar is allen mogelijk door middel van schriftelijk bericht aan de betreffende docent waar de lessen worden gevolgd. De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling van Soundxpression dienaangaande een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

 

5. Restitutie lesgeld

Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:

a)verhuizing van de leerling buiten de regio Arnhem/Nijmegen (tegen overlegging van een recent uitreksel uit het bevolkingsregister;

b)langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);

c)ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent en ouders/leerling);

d)overlijden van de leerling;